• امروز Friday 20 May 2022
  • Telephone: شماره تماس: 45229995-031
    Fax: شماره نمابر:‌ 45229995-031
    Mobile Phone Number: 0913-127-3351 فتحی، 0192-317-0913 ابراهیم پور ، 0065-318-0913 صفری

    Information: آدرس: اصفهان - شاهين شهر - خیابان عطار - مابین فرعی 1 و 2 شرقی - ساختمان هلیا - طبقه اول - واحد 1