راه اندازي سامانه اينترنتي واريزي

Print
There are no translations available.

با توجه به راه اندازي سيستم اطلاع رساني امتياز، از طريق سايت اينترنتي ، اعضاي محترم پروژه ها ميتوانند با انتخاب گزينه "سامانه اينترنتي واريزي" به صفحه ورودي سامانه متصل گردند.

پس از ورود به صفحه در قسمت نام كاربري شماره عضويت و در قسمت رمز عبور كد ملي خود را وارد نماييد